Vzdělávací zařízení zdravotně - hygienických služeb Zlín
e-mailskola@kurzy-zlin.cz

Aktuálně

31.05.2020

VYUŽIJTE MOŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ Z PŘÍSPĚVKŮ

 INSTITUTU  HOSPODÁŘSKÉ  KOMORY

Naše Vzdělávací zařízení zdravotně-hygienických služeb spolupracuje s

·        Institutem Krajské hospodářské komory Zlínského kraje.


Tato instituce umožňuje ženám či mužům, kteří čerpají rodičovskou dovolenou

·        finanční příspěvek na vzdělávání.


Podmínky financování naleznete na stránkách Institutu nebo Vám telefonicky zodpoví

·        Ing. Magdalena Horká, telefon 728 990 937, email: instituthorka@khkzk.cz

07.05.2020

AKTUÁLNĚ - 7.5.2020

OSOBY S RIZIKOVÝMI FAKTORY

stanovené Ministerstvem zdravotnictví ČR

Osoby s rizikovými faktory by měly zvážit účast na vzdělávacích akcích

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např.

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

9. Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.

  

Ve Zlíně dne 7.5. 2020 

06.05.2020

AKTUÁLNĚ - 6.5.2020

POKYNY K OCHRANĚ ZDRAVÍ A PROVOZU

1. Před vstupem do VZ ZHS je podmínkou v kanceláři vlastnoručně podepsat Čestného prohlášení, které obsahuje informaci o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a informaci o vymezení rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví ČR.

2. Před zahájením výuky bude každý frekventant ústně seznámen s pravidly ochrany zdraví a provozu ve VZ ZHS.

3. Následně svým podpisem frekventant potvrdí, že byl seznámen s těmito závaznými pravidly ochrany zdraví a provozu ve VZ ZHS.

Pohyb frekventantů v budově

1. Vstup do budovy je umožněn pouze frekventantům, nikoliv doprovázejícím osobám.

2. Všem frekventantům bude při vstupu změřena tělesná teplota.

3. Frekventanti nosí ve společných prostorách roušky.

4. Každý frekventant musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

5. Při přesunu frekventantů, jejich pohybu na chodbách, návštěvě toalet, společných prostor a venkovních prostor, je nutné minimalizovat kontakty, jak mezi skupinami, tak mezi jednotlivci, včetně zaměstnanců VZ ZHS.

6. Pokud je to možné, doporučuje se trávit přestávky venku.

7. Před opuštěním třídy si všichni frekventanti na celou dobu mimo učebnu nasadí roušky.

8. Při použití toalet frekventanti využívají mýdlo v dávkovači, nádobu na dezinfekci s dávkovačem a jednorázové papírové ručníky pro bezpečné osušení rukou a dodržují v chodbách a u umyvadel min. dvoumetrové rozestupy.

Pobyt frekventantů v učebně

1. Při příchodu do učebny si frekventanti neprodleně dezinfikují ruce, doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

2. Frekventanti si dezinfikují nebo umyjí ruce po každém výukovém bloku.

3. V průběhu pobytu v učebně nemusí frekventanti ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 m (nejméně 1,5 m)

a) o použití/nepoužití roušky rozhoduje vyučující,

b) pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i v učebně.

4. Při sejmutí roušky si každý frekventant ukládá svou roušku do sáčku (neukládá na jiná místa!).

5. Při manipulaci s pomůckami v odborné učebně používají frekventanti jednorázové rukavice.

6. V učebně dbá vyučující na časté větrání (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).

Složení skupin

1. Maximální počet frekventantů ve skupině je 15; je nezbytné dodržet zásadu jeden v lavici v učebně.

2. Rozmístění lavic v učebně, které umožní dodržet doporučený odstup mezi frekventanty, frekventanti mají zakázáno rozmístění lavic měnit!

3. Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na praktickou výuku a závěrečné zkoušky.

Postup při podezření na možné příznaky COVID – 19

1. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID-19 2 nesmí do VZ HZS vstoupit.

2. Pokud frekventant vykazuje některý z možných příznaků COVID - 19, opustí VZ ZHS a odejde domů.

3. Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, opustí VZ ZHS   v nejkratším možném čase.

4. O podezření informuje VZ ZHS spádovou hygienickou stanici.

Frekventant je povinen před vstupem do VZ ZHS splnit povinnosti stanovené v tomto dokumentu a dodržovat stanovená hygienická pravidla.

Jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění frekventanta do VZ ZHS, resp. k vyřazení frekventanta z přípravy.

 

Ve Zlíně 6. 5. 2020

 

05.05.2020

AKTUÁLNĚ - 5.5.2020

REALIZACE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

dle usnesení Vlády ČR

V rámci uvolňovacího scénáře při epidemiologické situaci v ČR přijala Vláda ČR dne 30.4. 2020 usnesení č. 490, které umožňuje od 11.5. 2020 pořádat vzdělávací akce.

Při konání vzdělávacích akcí je nutno dodržovat některá povinná opatření - nošení roušek (ochranných pomůcek nosu a úst), je třeba mít k dispozici nádobu s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou. Při organizaci vzdělávacích akcí musí být minimalizována všechna rizika umožňující šíření epidemie, tedy pokud je to možné, je vhodné pracovat v menších skupinách. Při přípravě i realizaci všech vzdělávacích akcí je nutné maximálně dbát na ochranu zdraví všech zúčastněných.

Před zahájením kurzu účastníci podepíší Čestné prohlášení, ve kterém svým podpisem potvrzují, že se cítí zdraví a nepozorují na sobě žádné příznaky onemocnění a ani nikdo z jejich rodinných příslušníků, žijící ve společné domácnosti, nemá zdravotní obtíže.

20.04.2020

AKTUÁLNĚ - 20.4.2020

S ohledem na harmonogram Vlády ČR na postupné uvolňování mimořádných opatření v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 a výzvy Ministerstva zdravotnictví ČR a MŠMT ČR k restartu vzdělávání, naše organizace otevře planované kurzy od června 2020.

Plánovaná výuka bude probíhat za zvýšených hygienických opatření.


Upozorňujeme však, že je nezbytné neustále sledovat vyhlášená mimořádná opatření vztahující se k šíření nemoci COVID-19, neboť v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací může dojít ve velmi krátké době k zásadním změnám.

29.02.2020

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY od 1.3.2020

Dobrý den,

modernizace našich webových stránek Vám umožní přihlásit se přímo do kurzu, který jste si vybrali.

Děkujeme za pochopení, pokud by se objevily případné komunikační nesrovnalosti, budeme se snažit je co nejrychleji odstranit.

Adresa

Vzdělávací zařízení zdravotně - hygienických služeb
M. Alše 531
760 01 Zlín