Vzdělávací zařízení zdravotně - hygienických služeb Zlín
e-mailskola@kurzy-zlin.cz

Obchodní podmínky

Těmito podmínkami se řídí smluvní vztah mezi VZ ZHS Zlín, M. Alše 531, 760 01 Zlín jako poskytovatel placených kurzů (dále jen poskytovatel) a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen frekventant).

1. Úvodní ustanovení

1.1. Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smluvního vztahu mezi frekventantem a poskytovatelem.
1.2. Smluvní vztah mezi frekventantem a poskytovatelem vzniká na základě elektronické nebo písemné přihlášky.
1.3. Sjednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran. 

2. Předmět plnění

2.1. Předmětem plnění je výuka v kurzu pro příslušné období na základě objednávky.

3. Termín a způsob předání výuky

3.1. Poskytovatel je povinen zajistit objednanou výuku v ujednaném termínu, v prostorách k výuce způsobilým.
3.2. Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů zajistit, nebo že se nakonec výuka neuskuteční z důvodu nenaplnění dostatečného počtu frekventantů, či zásahu vyšší moci, je poskytovatel oprávněn zvolit náhradní způsob zajištění výuky.
3.3. V případě neuskutečnění výuky, podle bodu 3.2., bude frekventant na tuto skutečnost neprodleně upozorněn a do 14 kalendářních dnů obdrží veškerou uhrazenou platbu zpět v plné výši, pokud se s poskytovatelem nedohodne jinak (převod financí na jiný kurz či stejný kurz s pozdějším termínem).
3.4. V případě odstoupení frekventanta od smlouvy, platí bod 5.4. -  5.7.

4. Cena

4.1. Podkladem pro smluvní cenu je ceník s popisem uveden na webových stránkách www.kurzy-zlin.cz 

5. Kurzovné

5.1. Cena kurzovného dle webových stránek.
5.2. Kurzovné se skládá ze zálohy a doplatku.
5.3. Zálohu, ve výši určené na webových stránkách, uhradí frekventant na číslo účtu (uvedeno v přihlášce) nebo hotově ve VZ ZHS Zlín, nejpozději do 7 dnů ode dne doručení přihlášky na kurz.
5.4. Do kurzu budete zařazeni po uhrazení zálohy. Záloha je nevratná.
5.5. Doplatek kurzovného se hradí v den nástupu do kurzu nebo bankovním převodem (číslo účtu na pozvánce).
5.6. Po nástupu do kurzu je kurzovné nevratné.
5.7. Účastník, pokud se kurzu nebude moci zúčastnit, může za sebe vyslat náhradníka.
5.8. Nesplněním těchto platebních podmínek ve stanovených termínech negarantuje poskytovatel frekventantovi dodání výuky a smluvní vztah může kdykoliv jednostranně zrušit.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se právními vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb.
6.2. Znění těchto obchodních podmínek je pro strany ve smluvním vztahu závazné.
6.3. Ve smyslu § 273 Obchodního zákoníku se tyto obchodní podmínky považují od 1.1.2010 za Všeobecné obchodní podmínky VZ ZHS Zlín.

Adresa

Vzdělávací zařízení zdravotně - hygienických služeb
M. Alše 531
760 01 Zlín