Vzdělávací zařízení zdravotně - hygienických služeb Zlín
e-mailskola@kurzy-zlin.cz

Ochrana osobních údajů - GDPR

Odesláním objednávky našich služeb souhlasíte se zpracováním a shromažďováním osobních údajů, které jsou uvedeny v objednávce služeb.

Údaje budou zpracovány v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 a nebudou poskytnuty bez Vašeho souhlasu třetí straně.

Jste srozuměni s tím, že zpracování osobních údajů bude provádět VZ ZHS Zlín adresa: M. Alše 531, 760 01 Zlín, prostřednictvím svých webových stránek www.kurzy-zlin.cz, a to do doby vyslovení nesouhlasu s jejím zpracováním.

Pro zajištění vedení dokumentace ve vzdělávacích kurzech v souladu s ustanovením
§ 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává vzdělávací zařízení o studentech následující typy údajů:

 1. jméno a příjmení;
 2. rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno);
 3. státní občanství;
 4. místo narození;
 5. místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, student na území České republiky;
 6. údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání;
 7. datum zahájení vzdělávání údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání;
 8. datum ukončení vzdělávacího kurzu a údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ukončeno.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva:

 1. na přístup k osobním údajům;
 2. na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů;
 3. na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně;
 4. na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech;
 5. na přenositelnost údajů;
 6. vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků;
 7. obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Adresa

Vzdělávací zařízení zdravotně - hygienických služeb
M. Alše 531
760 01 Zlín